Pedigree Chart of Royal Revel, 2 Y-O, J. Lionel Richardson, Ireland, 1967

Gulliver
Seedling
unknown
Carbineer
Air Marshal
(Gulliver x unknown)
Carbineer
Malta
Porthilly
Royal Revel
(Gulliver x unknown)
Carbineer
Narvik
Porthilly
Firecracker
Hospodar
Marksman
A.M. Wilson 2Y-R seedling
Ceylon
Hospodar
Diolite
A.M. Wilson 2Y-R seedling